Managing Body

 • Dr. Prakash Bangani
  (President)

 • Mr. Hansraj Jain
  (Managing Trustee)

 • Mr. Paras Bohra
  (Secretary)

 • Mr. Achal Choudhary
  (Chief Technical Advisor)

 • Mr. Manish Surana
  (Joint-Secretary)

 • Mr. Sanjay

  Mr. Sanjay Jain
  (Treasurer)

Members

 • Mr. ChandanmalChordia

  Mr. Chandanmal Chordia

 • Mr. ShantipriyDoshi

  Mr. Shantipriy Dosi

 • Mr. Vijay

  Mr. Vijay Mehta

 • Mr. Abhay Surana

 • Mr. Sujanmal

  Mr. Sujanmal Vora

 • Mr. R.S.

  Dr. R.S. Coudhary

 • Mr. Ashok

  Mr. Ashok Veda

 • Mr. Deepak

  Mr. Deepak Jain

 • Mr. Naresh

  Mr. Naresh Bhandari

 • Mr. Lalit C.

  Mr. Naresh Mehta

 • Mr. Sanjay

  Mr. Lalit C. Jain

 •